Werkstandaarden

 • De Portal Werkstandaarden

  Sinds 2012 wordt gewerkt aan en met werkstandaarden voor de uitvoering van de taken op het gebied van Externe Veiligheid. Dit Internetportal dat een onderdeel vormt van de website RELEVANT ontsluit de werkstandaarden. Het betreft de werkstandaard EV in Ruimtelijke Ordening en EV in Vergunningverlening. In het voorjaar van 2016 is een actualisatie voorzien van de werkstandaard Beheer RRGS om zodoende de resultaten van de nu lopende ‘opschudactie’ mee te nemen die vanuit de Kennistafel RRGS wordt gecoördineerd.


 • Portal Werkstandaarden

  Het Portal Werkstandaarden beoogt de complexe wet- en regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid duidelijk, eenduidig en compact weer te geven om zo de taakuitvoering te ondersteunen.


 • Invoering, toepassing en kwaliteitscontrole van de werkstandaarden

  Het is de bedoeling om in 2016 deze werkstandaarden expliciet in te voeren bij elke omgevingsdienst afzonderlijk. Verder is het de bedoeling om te gaan oefenen met een systeem van Peer Review waar aan de hand van complexe praktijkvoorbeelden bij elkaar in de keuken te kijken en na te gaan wat de kwaliteit is van de taakuitvoering en welke rol de werkstandaarden hierbij spelen.


 • Ontwikkelingen

  • Op basis van de uitkomsten van de brede invoering in 2016 zullen de werkstandaarden inhoudelijk worden aangepast.
  • Daarnaast zullen in de komende jaren de werkstandaarden inhoudelijk aangepast moeten worden door de komst van de nieuwe Omgevingswet. Met het beschikbaar zijn van de werkstandaarden is het relatief eenvoudig om de consequenties van de nieuwe omgevingswet voor de dagelijkse taakuitvoering in beeld te brengen. Dit vanwege het eenduidige en uniforme inzicht op hoe de huidige wet- en regelgeving moet worden uitgevoerd.
  • Verder zal met de komst van het Digitale Stelsel het nodige gaan veranderen in de EV-taakuitvoering. De bedoeling van het Digitale Stelsel is om de informatievoorziening rond de nieuwe Omgevingswet zoveel mogelijk te digitaliseren en zo te voldoen aan de zogenoemde 3 B’s (informatie moet Beschikbaar zijn voor de taakuitvoering, informatie moet Bruikbaar zijn voor de gebruikers en informatie moet Bestendig zijn, dat wil zeggen verdedigbaar voor de rechter).


 • Colofon

  De werkstandaarden en het Portal zijn ontwikkeld en worden beheerd vanuit het Programma IMPULS Omgevingsveiligheid. In deelprogramma 3 (Informatie- en Kennisinfrastructuur) is hiertoe een project georganiseerd. In de programma- en projectorganisatie zijn vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, bevoegd Gezag, kennisinstituten en veiligheidsregio’s betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden.