2 Beoordeel de ontvankelijkheid en vergunbaarheid

2.1

Beoordeel de ontvankelijkheid van de vergunningaanvraag

2.1.1

Beoordeel de aanvraag aan de hand van de indieningseisen en toetsingskader

Ga na of de aanvraag voldoet aan alle formele indieningsvereisten en alle informatie die nodig is om de registratie in het RRGS te kunnen uitvoeren, zo ja ga verder met procedurestap 2.1.2, zo nee ga verder met procedurestap 2.1.4.

2.1.2

Beoordeel of alle informatie beschikbaar is om op de berekeningen uit te kunnen voeren

Ga na of de aanvraag alle informatie bevat om de berekeningen op een juiste wijze te kunnen uitvoeren. Zo ja, ga verder met procedurestap 2.1.3. Zo nee, ga verder met procedurestap 2.1.4.

Keuze: o.b.v. type inrichting

Bevi inrichtingen

Categoriale inrichtingen

Beoordeel of alle informatie beschikbaar is om de risicoafstanden, het invloedsgebied en het GR te bepalen.

Niet-categoriale inrichtingen

Beoordeel of de QRA op een juiste wijze tot stand is gekomen zoals voorgeschreven in het Revi.

Niet-Bevi inrichtingen, die wel vergunningplichtig zijn

Beoordeel of de QRA op een juiste wijze tot stand is gekomen zoals voorgeschreven in het Revi.

Inrichtingen die vallt onder het activiteitenbesluit

Windturbines

Beoordeel of de QRA op een juiste wijze tot stand is gekomen zoals voorgeschreven in het Revi.

Overige installaties

Beoordeel of alle informatie beschikbaar is om de veiligheidsafstand te bepalen zoals voorgeschreven in het MOR.

Vuurwerkinrichtingen

Beoordeel of alle informatie beschikbaar is om de effectafstand te bepalen zoals voorgeschreven in het Vuurwerkbesluit.

2.1.3

Beoordeel de aanvraag aan de hand van de BBT

Beoordeel of op basis van de aanvraag een vergunning is op te stellen zodat deze voldoet aan de eisen van BBT.

2.1.4

Beoordeel of de aanvraag in behandeling kan worden genomen

Indien de vergunningaanvraag niet juist of compleet is dan dient de aanvrager in staat gesteld te worden de aanvraag aan te passen. In dit geval wordt procedurestap 2 opnieuw gestart bij ontvangst van een aangepaste aanvraag. Wanneer uit de ontvankelijkheidstoets blijkt dat de aanvraag nog steeds niet aan de eisen voldoet, kan het Bevoegd Gezag besluiten de aanvraag buiten behandeling te laten. In die gevallen kan de procedure beëindigd worden.

2.2

Bepaal het invloedsgebied, de effectafstand, de veiligheidsafstand en de PR contour

2.2.1

Bepaal aan de hand van de type inrichting het invloedsgebied, de effectafstand of de veiligheidsafstand.

Keuze: o.b.v. type risicobron

Bevi inrichtingen

Categoriale inrichtingen

Bepaal het invloedsgebied op basis van bijlage 2 van het Revi (dit zijn LPG tankstations, PGS-15 opslagen, ammoniak koelinstallaties en opslagen voor kunstmest). Wanneer gebruik gemaakt is van de uitzondering om de verplichte tabellen te gebruiken, volgt het invloedsgebied uit de QRA.

Niet-categoriale inrichtingen

Bepaal het invloedsgebied op basis van de QRA.

Niet-Bevi inrichtingen, die wel vergunningplichtig zijn

Bepaal het invloedsgebied op basis van de QRA.

Inrichtingen die vallen onder het activiteitenbesluit

Windturbines

Bepaal het invloedsgebied op basis van de QRA.

Overige installaties

Bepaal de veiligheidsafstand o.b.v. het activiteitenbesluit.

Vuurwerkinrichtingen

Bepaal effectafstanden voor opslag van vuurwerk o.b.v. bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit.

2.2.2

Bepaal de PR contour(en) aan de hand van de type inrichting.

Keuze: o.b.v. Type inrichting

Bevi inrichtingen

Categoriale BEVI-inrichtingen

Bepaal de PR10-6 o.b.v. bijlage 1 uit het Revi. Wanneer gebruik gemaakt is van de uuitzondering om de verplichte tabellen te gebruiken, volgt het invloedsgebied uit de QRA.

Niet-categoriale inrichtingen

Bepaal de PR10-6 o.b.v. de QRA.

Niet-Bevi inrichtingen, die wel vergunningplichtig zijn

Bepaal de PR10-6 o.b.v. de QRA.

Inrichtingen die vallen onder het activiteitenbesluit

Windturbines

Bepaal de PR 10-5 contour en de PR 10-6 contour o.b.v. Handboek risicozonering Windturbines.

2.3

Beoordeel het Plaatsgebonden Risico (PR) aan de omgevingsfactoren

2.3.1

Beoordeel of er (beperkt) kwetsbare objecten in de PR 10-6 vallen

Ga na of er (beperkt) kwetsbare objecten binnen de PR-10-6 van de inrichting zijn (gerealiseerd of geprojecteerd).

Keuze: o.b.v. type object

Gerealiseerde (beperkt) kwetsbare objecten

Beperkt kwetsbare objecten

Het bevoegd gezag heeft de beleidsvrijheid om een eigen afweging te maken.

Kwetsbare objecten

Dit leidt tot een weigering van de vergunning of een sanering van de kwetsbare objecten.

Geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten

Beperkt kwetsbare objecten

Het bevoegd gezag heeft de beleidsvrijheid om een eigen afweging te maken.

Kwetsbare objecten

Dit leidt tot een weigering van de vergunning of een aanpassing van het bestemmingsplan.

Geen (beperkt) kwetsbare objecten, gerealiseerd noch geprojecteerd

Geen verdere actie nodig op dit punt.

2.3.2

Toets de aanvraag aan het bestemmingsplan

Ga na of t.a.v. de bedrijfsactiviteiten de vergunningaanvraag past binnen het vigerende bestemmingsplan op basis van de voorschriften uit het bestemmingsplan.

2.3.3

Beoordeel of er sprake is van domino-effecten bij BRZO-bedrijven

In geval een BRZO-bedrijf dient te worden nagegaan of het bedrijf een domino veroorzaker en/of ontvanger wordt. Zo ja, dan dient dit gemeld te worden bij het bedrijf  (en te worden vastgelegd in het RRGS. Dit is een wens!)

2.3.4

Beoordeel de PR aan de eventuele veiligheidscontour

Als de PR10-6 de veiligheidscontour overschrijdt dan leidt dat tot weigering van de vergunning (artikel 14 Bevi). Zie verder procedurestap 3.3.

2.4

Stel het adviesrapport op

2.4.1

Stel het adviesrapport ontvankelijkheids- en vergunbaarheidstoets op

Stel het adviesrapport op Ontvankelijkheid / Vergunbaarheid. Hierin wordt vastgelegd wat de uitkomsten zijn van toetsing van de ontvankelijkheid, de vergunbaarheid en het Plaatsgebonden Risico.

Dialog