4. Verantwoord het GR

4.1

Verwerk het ontvangen advies van de VR

4.1

Verwerk het ontvangen advies van de veiligheidsregio

Bepaald moet worden welke onderdelen van het advies ruimtelijk relevant zijn in samenwerking met een RO-vertegenwoordiger. Hiervoor zijn geen algemene overwegingen gesteld maar in de Handleiding verantwoordingsplicht (hoofdstuk 11) zijn hierover wel enkele vuistregels gegeven en daarnaast dient met de veiligheidsregio bepaald te worden wat met de overige onderdelen gedaan kan worden. Ook hiervoor zijn geen algemene overwegingen beschikbaar.

4.2 herhaalde uitvoering per risicobron

Bereken de bijdrage van het nieuwe ruimtelijke plan aan het groepsrisico

4.2.1

Bepaal wijze van berekening groepsrisico

Op basis van de uitkomsten van stap 1.5 is bepaald welke verantwoordingsverplichting bestaat ten aanzien van het GR. Afhankelijk hiervan kunnen bepaalde stappen in procedure 4 al dan niet worden overgeslagen.

Keuze: o.b.v. uitkomsten Quick Scan

GR hoeft niet bepaald te worden

Ga verder met stap 4.3

GR-berekening dient uitgevoerd te worden

Ga verder met stap 4.2.2

4.2.2

Bereken het Groepsrisico met invloed van het nieuwe ruimtelijke plan

Keuze: o.b.v. type risicobron

Bevi inrichtingen

Modelleer risicobron in SAFETI op basis van vergunde situatie en Handleiding risicoberekenign Bevi.

Inventariseer personenaantallen binnen invloedsgebied met behulp van de Populatieservice.

Bereken fN curve met SAFETI.

Buisleidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen (aardgas)

Vraag leidinginformatie op bij leidingbeheerder met behulp van CAROLA.

Inventariseer personenaantallen binnen invloedsgebied met behulp van de Populatieservice.

Bereken fN curve met CAROLA.

Buisleidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen (overig)

Vraag leidinginformatie op bij leidingbeheerder met behulp van CAROLA.

Inventariseer personenaantallen binnen invloedsgebied met behulp van de Populatieservice.

Bereken fN curve met SAFETI.

Transportroutes

Modeller risicobron in RMBII conform Handleiding risicoanalyse transport.

Inventariseer personenaantallen binnen invloedsgebied met behulp van de Populatieservice.

Bereken fN curve met RBMII.

4.2.3

Vergelijk het Groepsrisico zonder (op basis van procedurestap 3.3) en met invloed van het nieuwe ruimtelijke plan (op basis van procedurestap 4.2.2) en beoordeel de bijdrage van het plan aan het GR

4.3

Bepaal maatregelen

4.3.1

Bepaal of en zo ja welke maatregelen afgewogen moeten worden. Enerzijds formeel op basis van de genoemde criteria in procedurestap 1.5. Anderzijds op basis van een inhoudelijke afweging van nut en noodzaak. Zie verder de stappen 4.3.2 tot en met 4.3.4 voor de te overwegen type maatregelen.

4.3.2

Bepaal de maatregelen ter beperking van het GR door maatregelen vanuit de risicobronnen

Keuze: o.b.v. type risicobron

inrichtingen

de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico.

de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst.

de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp in de inrichting die het groepsrisico veroorzaakt of mede veroorzaakt, waarvan de gevolgen zich uitstrekken buiten die inrichting.

de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de inrichting die het groepsrisico veroorzaakt of mede veroorzaakt, om zich in veiligheid te brengen indien zich in die inrichting een ramp voordoet.

buisleidingen

de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt (alleen bij volledige verantwoording).  

andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan (alleen bij volledige verantwoording).

de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst (alleen bij volledige verantwoording).    

de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval.

de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet.

invloedsgebied route waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd

mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp.

voor zover het Besluit betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen bij een ramp op die weg, spoorweg of dat binnenwater.

het gebied tot 200 meter van de in het Basisnet aangewezen vervoersas

maatregelen ter beperking groepsrisico welke zijn overwogen, waaronder stedenbouwkundige opzet en ruimtelijke inrichting (alleen bij volledige verantwoording).

mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor en nadelen hiervan (alleen bij volledige verantwoording).

4.3.3

Bepaal (effect-)maatregelen ter beperking van het GR in het plangebied

4.3.4

Bepaal maatregelen ter vergroting van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid

4.3.5

Voer overleg met RO-vertegenwoordiging over belang en haalbaarheid van maatregelen

Het is van belang om de uitkomsten en uitgangspunten van de invloed van de verschillende maatregelen expliciet te behandelen met een vertegenwoordiging van het RO-traject. Dit is nodig omdat er geen standaard lijst is van te overwegen maatregelen waarvoor de invloed op het GR kwantitatief onderbouwd zijn. Er is met andere woorden maatwerk nodig. Dit eist overleg.

4.4

Werk de verantwoording uit door de uitgangspunten en uitkomsten van de verantwoording expliciet te beschrijven

4.4.1

Veranwoord de wijze waarop het eventueel aanwezige beleid van het bevoegd gezag over de GR-verantwoording is toegepast

4.4.2

Verantwoord de wijze waarop aan de wettelijke verplichtingen rond de Verantwoording van het GR is voldaan

4.4.3

Verantwoord de wijze waarop het bestuur betrokken is bij de verantwoording

4.4.4

Verantwoord de manier waarop het ontvangen advies van de Veiligheidsregio is verwerkt en geef de redenen aan waarom (niet) is afgeweken van dit advies

4.4.5

Verantwoord waarom een (deels) kwalitatieve/kwantitatieve onderbouwing heeft plaatsgevonden

4.4.6

Verantwoord of en zo ja in hoeverre het plan nieuwe of wijzigingen in gerealiseerde risicobronnen toelaat en de definitie van (beperkt) kwetsbare objecten zoals die in het betreffende ruimtelijk plan zijn toegepast

4.4.7

Verantwoord de definitie van (beperkt) kwetsbare objecten zoals die in het betreffende ruimtelijk plan zijn toegepast

4.4.8

Verantwoord de gebruikte populatiegegevens in de berekening van het GR

4.4.9

Verantwoord de wijze waarop de in het besluit opgenomen maatregelen geborgd zijn.

4.4.10

Verantwoord de onderbouwing van de acceptatie van het restrisico door het bestuur (bevoegd gezag).

4.5

Stel het adviesrapport GR-verantwoording op

4.5.1

Voer overleg met RO-vertegenwoordiging

Voer overleg over de uitkomsten van de PR-toetsing met de RO-vertegenwoordiging en het bestuur voordat het adviesrapport formeel wordt aangeboden.

4.5.2

Stel adviesrapport 'GR-verantwoording' op

Stel het adviesrapport op. Hierin wordt vastgelegd wat de uitkomsten zijn van de GR-verantwoording.

Dialog