5 Registreer gegevens in het RRGS

5.1

Verzamel informatie

5.1.1

Verzamel de informatie uit het besluit (considerans)

5.2

Controleer de informatie op juistheid en compleetheid

5.2.1

Controleer de informatie op juistheid en compleetheid

Controleer de informatie op juistheid en compleetheid. De volgende gegevens dienent in het RRGS te worden vastgelegd: de geografische situering van de inrichtingen, de NAW-gegevens van de inrichting, de datum waarop vergunning is verleend of laatstelijk is gewijzigd, de aard van het risico, de PR 10-6 contour en indien beschikbaar ook de 10-5 en 10-8 contour, dan wel de afstanden, veiligheidsafstanden, de chemische naam en het CAS-nummer en het UN-nummer van de voor het risico maatgevende stof of categorie van stoffen, het GR, de plaats van het LPG-opslagplaats, de LPG-vulpunten en de LPG-afleverzuilen, de maximale hoeveelheid maatgevende stof of maatgevende categorie van stoffen, zo nodig gecorrigeerd voor strikt voorzienbare, incidentele wijzigingen in deze hoeveelheid over het jaar.

Keuze: o.b.v. criteria informatiekwaliteit

De informatie is niet juist en compleet

Ga verder met procedurestap 5.3.

De informatie is wel juist en compleet

Ga verder met procedurestap 5.4.

5.3

Handel situaties af als informatie niet juist en compleet is

5.3.1

Informeer de vergunningverlener over de gebreken in het besluit vanuit de optiek van de verplichte registratie in het RRGS en bepaal (met een jurist) of een ambsthalve wijziging van het besluit moet en/of mogelijk is.

Keuze: op basis van mogelijkheid ambtshalve wijziging

Er vindt ambtshalve aanpassing plaats

Voer de procedure 'ambshalve aanpassing van het besluit' uit en ga verder met procedurestap 5.4.

Er vindt geen ambshalve aanpassing plaats

De autorisator neemt de beslissing om de gegevens in het RRGS wel te autoriseren

Ga verder met procedurestap 5.4 en leg daarbij vast dat informatie is vastgelegd in het RRGS in afwijking van het besluit.

De autorisator neemt de beslissing om de gegevens in het RRGS niet te autoriseren

De procedure wordt beeindigd zonder registratie in het RRGS. In het zaakdossier dient de vergunning de status te krijgen: 'in bewerking bij bevoegd gezag'. Er dient bewaking te zijn op de te nemen vervolgstappen door de vergunningverlener.

5.4

Voer gegevens in

5.4.1

Degene met invoermachtigingen, wijzigt bestaande gegevens in het RRGS, vult deze aan of verwijdert deze.

5.4.2

Degene met vrijgave machtigingen, controleert de ingevoerde gegevens en geeft deze vrij.

5.4.3

Degene met autorisatiemachtigingen, autoriseert (formeel) de vrijgegeven informatie.

Dialog