De Portal Werkstandaarden

 • Achtergrond en aanleiding

  Sinds 2012 wordt gewerkt aan en met werkstandaarden voor de uitvoering van de taken op het gebied van Externe Veiligheid. Dit Internetportal dat een onderdeel vormt van de website RELEVANT ontsluit de werkstandaarden. Het betreft de werkstandaard EV in Ruimtelijke Ordening en EV in Vergunningverlening. In het voorjaar van 2016 is een actualisatie voorzien van de werkstandaard Beheer RRGS om zodoende de resultaten van de nu lopende ‘opschudactie’ mee te nemen die vanuit de Kennistafel RRGS wordt gecoördineerd.

 

 • Doel

  De werkstandaarden geven gestructureerde informatie voor uitvoering van de EV-taken. De werkstandaarden zijn conform wet- en regelgeving, bestuurlijke afspraken en breed gedragen ervaringsheuristiek. Met de werkstandaarden is een uniforme vertaalslag gemaakt van de ‘versnipperde’ wet- en regelgeving in de vorm van procedures voor EV-adviseurs. De werkstandaard biedt een landelijk uniforme aanpak waarmee:

  1. het bevoegd gezag een kwaliteitsgarantie krijgt zodat men kan vertrouwen op juiste (conform wet- en regelgeving) EV-taakuitvoering door omgevingsdiensten
  2. onderlinge samenwerking faciliteert, tussen bevoegd gezag en omgevingsdiensten
  3. elke betrokken organisatie (bevoegd gezag en omgevingsdiensten haar eigen kennis- en kwaliteitsmanagementsysteem efficiënt kan inrichten op basis van een landelijke standaard; dit voorkomt veel dubbelwerk, maar behoudt de mogelijkheid tot maatwerk
  4. elke betrokken organisatie op een efficiënte wijze inhoud kan geven aan haar verantwoordelijkheid om het kennisniveau in de eigen organisatie op orde te houden
  5. elke betrokken organisatie beschikt over actuele, betrouwbare en praktische informatie voor haar medewerkers die dat kunnen gebruiken als leidraad voor een effectieve en efficiënte taakuitvoering. De werkstandaard wordt blijvend beheerd en ontsloten via Relevant. In het eigen kennismanagementsysteem kan voor de EV-aspecten met een internetlink worden volstaan.

 

 • Reikwijdte van de werkstandaarden

  De werkstandaarden geven inzicht in de werkzaamheden van EV-adviseurs bij omgevingsdiensten, gemeenten en provincies. De werkstandaarden gaan niet in op de werkzaamheden in de primaire processen Vergunningverlening en Ruimtelijke Ordening, maar alleen op de taakuitvoering van EV-adviseurs.

 

 • Doelgroep

  De werkstandaarden EV zijn bedoeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Elke organisatie kan de werkstandaarden gebruiken bij de ontwikkeling of bij het verbeteren van de eigen organisatie- en kwaliteitsopzet. Er is en blijft ruimte voor maatwerk, zowel in kwaliteitssystemen als in de feitelijke uitvoering van het werk.

 

 • Organisatie rond de werkstandaarden

  De werkstandaarden worden ontwikkeld en beheerd vanuit een project dat onderdeel uitmaakt van Deelprogramma 3: Informatie- en Kennisinfrastructuur van het programma IMPULS Omgevingsveiligheid. De werkstandaarden zijn ontwikkeld door werkgroepen met vertegenwoordigers uit provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. De opgenomen werkstandaarden zijn ontwikkeld/geactualiseerd in het najaar van 2015.