3. Beoordelen van Groepsriscio

3.1

Bepaal of beoordeling GR verplicht is

3.1

Bepaal of beoordeling GR verplicht is

Per risicobron dient te worden nagegaan of beoordeling van GR noodzakelijk is. Ingeval de risicobron GR-relevant is dient de procedure vervolgd te worden  Als het niet GR-relevant is kan de procedure gestaakt worden voor de betreffende risicobron.

Keuze: Keuze o.b.v. type inrichting

Bevi-inrichtingen

Beoordeling is verplicht, ga verder met stap 3.2 voor de onderhavige GR.

Bevb-buisleidingen

Wegen voor vervoer gevaarlijke stoffen (Basisnet en niet-Basisnet)

Spoorlijn en binnenwateren zoals omschreven in de regeling Basisnet

Inrichtingen Activiteitenbesluit

Beoordeling is niet verplicht, de uitvoering van stap 3.2 en 3.3 voor de onderhavige GR (risicobron) kan achterwege blijven.

Vuurwerk

Spoorlijnen, wegen en binnenwateren die niet vallen onder de Regeling Basisnet

3.2 herhaalde uitvoering per risicobron

Toets actualiteit bestaande groepsrisicosituatie

3.2

Toets actualiteit bestaande GR-berekening

Afhankelijk van onderstaande criteria dient de GR al dan niet opnieuw te worden berekend. Deze afweging is in procedurestap 1.4.2 al globaal beoordeeld.

Keuze: Criteria

a. geen nieuwe wet- en regelgeving

De berekening dient gebaseerd te zijn op de meest actuele wet- en regelgeving. Is er na het tijdstip van berekening nieuwe wet- en regelgeving van kracht geworden dan dient te worden nagegaan of dit gevolgen heeft of kan hebben op de berekening. Herberekening is dan aan de orde.

b. berekening conform wet- en regelgeving

De in de berekening uitgevoerde modellering van risico-installaties dient te hebben plaatsgevonden conform Handleiding risicoberekening Bevi, Bevb, Bevt. Beoordeling hiervan dient plaats te vinden en wanneer richtlijnen niet afdoende zijn gehanteerd is herberekening nodig.

c. geen actuelere berekeningen beschikbaar

Het bedrijf (risicobron), de beheerder buisleiding of het bevoegd gezag (transportroute) heeft geen actuelere berekening uitgevoerd. Is dat wel het geval dan dient de meest actuele berekening gehanteerd te worden en niet de oorspronkelijke.

d. geen nieuwe ruimtelijke plannen

Indien er na het tijdstip van berekening een nieuw ruimtelijk plan is opgesteld dat overlap kent met het invloedsgebied  dat consequenties heeft voor (beperkt) kwetsbare objecten en/of populatiedichtheden dan is herberekening nodig.

3.3 herhaalde uitvoering per risicobron

Bereken groepsrisico in het kader van een RO-besluit zonder invloed van het plan

3.3

Bereken het Groepsrisico

Als uit voorgaande procedurestappen blijkt dat het GR in het kader van het RO-besluit opnieuw moet worden berekend dan gaat men als volgt te werk. Men berekent met de rekenpakketten het GR. Hierbij geldt onderstaande keuze.

Keuze: keuze o.b.v. type risicobron

Bevi inrichtingen

Modelleer risicobron in SAFETI op basis van vergunde situatie en Handleiding risicoberekening Bevi

Inventariseer personenaantallen binnen invloedsgebied met behulp van de Populatieservice.

Bereken fN curve met safeti.nl

Buisleidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen (aardgas)

Vraag leidinginfomatie op bij leidingbeheerder met behulp van CAROLA

Inventariseer personenaantallen binnen invloedsgebied met behulp van de Populatieservice

Bereken fN curve met CAROLA

Buisleidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen (overig)

Vraag leidinginfomatie op bij leidingbeheerder met behulp van Carola.

Inventariseer personenaantallen binnen invloedsgebied met behulp van de Populatieservice

Bereken fN curve met SAFETI

Transportroutes

Modelleer risicobron in RMBII conform Handleiding risicoanalyse transport.

Inventariseer personenaantallen binnen invloedsgebied met behulp van de Populatieservice

Bereken fN curve met RBMII

3.4

Stel het adviesrapport GR-beoordeling op

3.4.1

Voer overleg met RO-vertegenwoordiging

Voer overleg over de uitkomsten van de PR-toetsing met de RO-vertegenwoordiging voordat het adviesrapport formeel wordt aangeboden.

3.4.2

Stel adviesrapport 'GR-beoordeling' op

Stel het adviesrapport op. Hierin wordt vastgelegd wat de uitkomsten zijn van de GR-beoordeling.

Dialog