2. Toets het ruimtelijk plan aan het PR

2.1 herhaalde uitvoering per risicobron

Bepaal PR10-6 contour / veiligheidsafstand / basisnetafstand per relevante risicobron

2.1

Bepaal de PR10-6 contour, de veiligheidsafstand of de basisnetafstand

Afhankelijk van het type risicobron dient de PR10-6-contour (Bevi-inrichtingen, Buisleidingen), veiligheidsafstand (inrichtingen/activiteiten uit het Activiteitenbesluit) en basisnetafstand voor wegen, vaarwegen en spoorwegen bepaald te worden (zie onderstaande keuzes).

Keuze: o.b.v. type risicobron

Bevi-inrichtingen

Niet-categoriale inrichtingen

De PR10-6 wordt afgeleid uit de QRA wanneer deze beschikbaar en formeel gebruikt kan worden. Voldoet de QRA aan de eisen dan kan de beschikbare berekening worden gebruikt. Zo nee dan moet deze in het kader van het RO-traject opnieuw worden berekend.

voldoet wel of niet aan de eisen (REVI).

Voldoet niet aan eisen: bereken de PR10-6.

Voldoet wel aan eisen: gebruik de beschikbare QRA om de PR10-6 te bepalen

Categoriale Bevi-inrichtingen

De PR10-6 dient te worden vastgesteld o.b.v. bijlage 1 uit het Revi.

Spoorwegen en vaarwegen

Bepaal de basisnetafstanden o.b.v. de regeling Basisnet.

Wegen met vervoer van gevaarlijke stoffen

Basisnetroute

Bepaal de basisnetafstanden obv. De Regeling basisnet.

Niet-basisnetroute

De PR10-6 wordt afgeleid uit de QRA wanneer deze beschikbaar en formeel gebruikt kan worden. Voldoet de QRA aan de eisen dan kan de beschikbare berekening worden gebruikt. Zo nee dan moet deze in het kader van het RO-traject opnieuw worden berekend.

voldoet wel of niet aan de eisen (REVI).

Voldoet niet aan eisen: bereken de PR10-6.

Bepaal de afstand o.b.v. het vigerende provinciale beleid of de Handleiding Risicoanalyse. HART

Buisleidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen

Hogedruk aardgas-transport-leidingen

De PR10-6 wordt afgeleid uit de QRA wanneer deze beschikbaar en formeel gebruikt kan worden. Voldoet de QRA aan de eisen dan kan de beschikbare berekening worden gebruikt. Zo nee dan moet deze in het kader van het RO-traject opnieuw worden berekend.

voldoet wel of niet aan de eisen (REVI).

Voldoet niet aan eisen: bereken de PR10-6.

Bepaal de PR m.b.v. Carola.

Buisleidingen met aardolie-producten en chemicaliën

De PR10-6 wordt afgeleid uit de QRA wanneer deze beschikbaar en formeel gebruikt kan worden. Voldoet de QRA aan de eisen dan kan de beschikbare berekening worden gebruikt. Zo nee dan moet deze in het kader van het RO-traject opnieuw worden berekend met safeti.nl.

voldoet wel of niet aan de eisen (REVI).

Voldoet niet aan eisen: bereken de PR10-6.

Bepaal de PR o.b.v. Handboek risicoberekening Bevb.

Risicovolle inrichting Activiteitenbesluit

Risicovolle installaties

Bepaal de veiligheidsafstand o.b.v. het Activiteitenbesluit.

Windturbines

De PR10-6 wordt afgeleid uit de QRA wanneer deze beschikbaar en formeel gebruikt kan worden. Voldoet de QRA aan de eisen dan kan de beschikbare berekening worden gebruikt. Zo nee dan moet deze in het kader van het RO-traject opnieuw worden berekend,

voldoet wel of niet aan de eisen (REVI).

Voldoet niet aan eisen: bereken de PR10-6.

Bepaal de PR 10-5 contour en de PR 10-6 contour o.b.v. Handboek risicozonering Windturbines.

Vuurwerk

Bepaal veiligheidsafstanden voor opslag van vuurwerk o.b.v. bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit.

Overige inrichtingen

Bij de volgende gevallen gelden afwijkende en/of niet beschikbare regels.

Kerncentrales

Hiervoor geldt de Kernenergiewet. Deze wet kent geen afstandsregels. Uitgangspunt is om de planologische situatie gefixeerd te houden, dat wil zeggen dat er geen nieuwe bebouwing planologisch geprojecteerd mag worden die dichterbij komt dan in de bestaande situatie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de vergunning voor de centrale en het is aan te bevelen om overleg te voeren met de beheerder van de centrale.

Installaties die gebruik maken van radioactieve stoffen

Bij dit soort installaties is er meestal geen sprake van EV-risico's omdat eventuele stralingsriscio's alleen binnen het gebouw spelen. Mocht er toch sprake zijn van risico's buitenshuis dan moet dit punt verder onderzocht worden op basis van de regels voor een goede RO.

Installaties met ontplofbare stoffen

Pas de regels toe uit de RARRO (ten aanzien van ABC-circels) en de regels in de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.

Luchtvaart

Hiervoor gelden regels (in de wet- en regelgeving rond luchthavens) en er dient bovendien het Provinciaal beleid gebruikt te worden aangaande de 10-6 contour. Bij het ontbreken hiervan is erop dit puntĀ  beleidsruimte voor het bevoegd gezag in het RO-traject.

Overige hier niet genoemde installaties

Neem contact op met het RIVM.

2.2 herhaalde uitvoering per (B)KO

Bepaal per relevante (beperkt) kwetsbare objecten het rechtsgevolg (wegbestemmen/saneren) van het ruimtelijk plan a.g.v. de EV-wet- en regelgeving

2.2.1

Bepaal de rechtsgevolgen van het ruimtelijk plan voor (beperkt) kwetsbare objecten

Deze stap dient te worden uitgevoerd per relevante relevante (beperkt) kwetsbare objecten (Dat zijn (beperkt) kwetsbare objecten die binnen het invloedsgebied vallen van een risicobron) . Afhankelijk van de onderstaande keuzes dient verschillend gehandeld te worden.

Keuze: o.b.v. type kwetsbaar object

Kwetsbaar object

Geprojecteerd kwetsbaar object in de PR10-6 contour

Geef advies dat het kwetsbaar object niet mag worden toegestaan in het plan.

gerealiseerd kwetsbaar object in de PR10-6 contour/basisnetafstand

Bereid behandeling saneringssituatie voor. Ingeval het een Bevi-inrichting is mag het ruimtelijk plan niet worden vastgesteld voordat de sanering is gerealiseerd.

Beperkt kwetsbaar object

gerealiseerd beperkt kwetsbaar object in de PR10-5 contour van een windturbine

Bereid behandeling saneringssituatie voor, c.q. adviseer om het plan op dit aspect te heroverwegen

gerealiseerd beperkt kwetsbaar object in de PR10-6 contour

Geef advies over motivatie van de (non-) acceptatie vanuit EV-perspectief.

Geprojecteerd beperkt kwetsbaar object in de PR10-6 contour

Geef advies over motivatie van de (non-) accepatie vanuit EV-perspectief.

Kom tot een samenvattende conclusie voor de relevante(beperkt) kwetsbare objecten

2.2.2

Bepaal welke gevolgen er zijn voor de (beperkt) kwetsbare objecten

Beoordeel op basis van bovenstaande analyse of het ruimtelijk plan t.a.v. het toestaan van (beperkt) kwetsbare objecten voldoet aan de wet.

2.3

Stel het adviesrapport PR-toetsing op

2.3.1

Voer overleg met RO-vertegenwoordiging

Voer overleg over de uitkomsten van de PR-toetsing met de RO-vertegenwoordiging voordat het adviesrapport formeel wordt aangeboden.

2.3.2

Stel adviesrapport 'PR-toetsing' op

Stel het adviesrapport op. Hierin wordt vastgelegd wat de uitkomsten zijn van de PR-toetsing en de rechtsgevolgen voor de (beperkt) kwetsbare objecten

Dialog