1 Voer de Quick Scan uit en participeer in het vooroverleg

1.1

Stel het toetsingskader samen voor de (concept) aanvraag

1.1.1

Verzamel informatie

Verzamel informatie naast informatie van de aanvrager uit verschillende bronnen (EV-beleid van provincie en gemeente; ruimtelijke plannen; dossier vergunningen, RRGS).

1.1.2

Stel het toetsingskader vast van de aanvraag op basis van type inrichting uit het activiteitenbesluit

Stel het toetsingskader vast op basis van type inrichting uit het activiteitenbesluit en bepaal aan de hand van de bedrijfsactiviteiten de BBT-vereisten als bedoeld in artikel 9.2 en bijlage 1 van het MOR.

Keuze: voor inrichtingen die vallen onder het ativiteitenbesluit

Inrichtingen die vallen onder de categorie A of B uit het Activiteitenbesluit

De aanvraag kan worden afgedaan met een Melding Activiteitenbesluit. Ga verder met procedurestap 1.3.

Inrichtingen die vallen onder de categorie C uit het Activiteitenbesluit

Aanvraag voldoet wel aan de algemene regels

De aanvraag voldoet rechtstreeks aan de algemene regels uit de betreffende BBT-regelingen (zoals PGS-richtlijnen en Bref's). Ga verder met procedurestap 1.1.3.

Aanvraag voldoet niet aan de algemene regels

De aanvraag voldoet niet rechtstreeks aan de algemene regels uit de betreffende BBT-regelingen Met behulp van een analyse (in de regel een GAP-analyse) dienen gelijkwaardige alternatieven bepaald te worden. Toetsing van de maatregelen zal plaatsvinden op basis van het beginsel van gelijkwaardigheid aan (een) bepaalde BBT-regeling(en). Er is vooroverleg nodig met de aanvrager en de vergunningverlener. De afwijkingen dienen te worden vastgelegd in het besluit.

1.1.3

Stel het toetsingskader vast op basis van type inrichting uit het BEVI

Bepaal de relevante bedrijfsactiviteiten (opslag, overslag, overige handling) en stel het toetsingskader vast en bepaal de homogeniteit van de verdeling van de populatiedichtheden in het invloedsgebied o.b.v. bestemmingsplan en toets aan de criteria van artikel 4 van het Bevi.

Keuze: o.b.v. type inrichting uit het Bevi

Bevi-categoriale inrichtingen met homogeen verdeelde populatie (= standaard situatie)

Noodzaak QRA

Er is geen QRA vereist.

Invloedsgebied

Het invloedsgebied dient te worden vastgesteld op basis van de afstanden in het REVI.

Plaatsgebonden Risico

De PR dient te worden vastgesteld op basis van standaard afstanden.

Groepsrisico

GR wordt bepaald aan de hand van de tabel populatiedichtheden (zoals opgenomen in de Populatieservice en die wordt aanbevolen als vervanger van de tabellen 16.1, 16.2 van de handreiking verantwoording groepsrisico) of de LPG-rekentool.

Bevi-categoriale inrichtingen met een niet homogeen verdeelde populatie (= niet standaard situatie)

Noodzaak QRA

Het GR bepalen aan de hand van een specifieke GR-berekening (Safeti-NL).

Invloedsgebied

Het invloedsgebied dient te worden vastgesteld op basis van de afstanden in het REVI.

Plaatsgebonden Risico

Het PR dient te worden vastgesteld op basis van standaardafstanden.

Groepsrisico

Zie noodzaak QRA.

Bevi-categoriale inrichtingen waar sprake is van een uitzondering op het verplicht toepassen van de standaardtabellen (vb:PGS15)

Noodzaak QRA

Er is geen QRA verplicht, maar in voorkomende gevallen kan het bedrijf op eigen initiatief of na overleg met het bevoegd gezag een QRA opstellen.

Invloedsgebied

Het invloedsgebied dient te worden vastgesteld op basis van de QRA of indien niet aanwezig gebruik dan de vaste afstanden uit het REVI.

Plaatsgebonden Risico

Het PR dient te worden vastgesteld op basis van de QRA of indien niet aanwezig niet aanwezig gebruik dan de vaste afstanden uit het REVI.

Groepsrisico

Het GR dient te worden vastgesteld op basis van de QRA of indien niet aanwezig op basis van de handreiking verantwoording groepsrisico.

Bevi-niet-categoriale inrichtingen

Noodzaak QRA

Een QRA is verplicht.

Invloedsgebied

Het invloedsgebied dient te worden vastgesteld op basis van de QRA.

Plaatsgebonden Risico

Het PR dient te worden vastgesteld op basis van de QRA.

Groepsrisico

Het GR dient te worden vastgesteld op basis van de QRA.

Niet-Bevi inrichtingen met vermoeden van effecten buiten de inriching

Noodzaak QRA

QRA is verplicht: voor windturbines dient de berekening plaats te vinden aan de hand van het handboek risicozonering windturbines. Voor biovergisters is er een indicatieve berekening op de site van het RIVM waaruit blijkt of een effect buiten de inrichting te verwachten is. Zo ja, dan QRA opstellen. Voor LNG/CNG tankstations is een cirulaire opgesteld (circulaire externe veiligheid LNG-tankstations).

Invloedsgebied

Het invloedsgebied dient te worden vastgesteld op basis van de QRA.

Plaatsgebonden Risico

Het PR dient te worden vastgesteld op basis van de QRA.

Groepsrisico

Het GR dient te worden vastgesteld op basis van de QRA.

Vuurwerkinrichtingen

Geen QRA, effectafstanden uit het vuurwerkbesluit zijn bepalend.

1.1.4

Beoordeel welke extra informatie nodig is en gevraagd kan worden aan de aanvrager

Beoordeel aan de hand van de concept aanvraag en het type inrichting welke informatie nog ontbreekt en vermeld dat in de quickscan. Het bevoegd gezag kan informatie aan de aanvrager vragen die zij nodig acht voor besluitvorming. De informatieplicht van aanvragers is beperkt door wet- en regelgeving.

1.2

Voer vooroverleg met aanvrager en vergunningverlener

1.2.1

Voer vooroverleg met aanvrager en vergunningverlener

In voorkomende gevallen is vooroverleg met aanvrager nodig om gezamenlijk te zorgen dat de aanvraag ontvankelijk is. In sommige gevallen is de tevens de aanwezigheid van de Veiligheidsregio gewenst. Het betreft gevallen waarin het Bevi van toepassing is, er afgeweken gaat worden van bestaande BBT-documenten of er andere dringende redenen met betrekking tot de fysieke veiligheid zijn.

1.3

Stel het adviesrapport Quick Scan op

1.3.1

Stel Quick Scan adviesrapport op

Stel de Quick Scan samen als adviesrapport op basis van de uitkomsten van de procedure Quick Scan en vooroverleg.

Dialog