3 Verantwoord het Groepsrisico

3.1

Stel adviesverzoek VR op en verwerk resultaten

3.1.1

Verzoek de Veiligheidsregio een advies over zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid

In die gevallen dat het verplicht is en in andere gevallen waar het bevoegd gezag aanleiding ziet om ook zonder verplichting advies te vragen aan de veiligheidsregio wordt dit adviesverzoek schriftelijk gedaan. Daar waar in de aanvraag afwijkingen van de BBT-documenten worden aangevraagd en gelijkwaardige voorstellen worden gedaan, is het raadzaam om de Veiligheidsregio daar expliciet advies over te vragen. In het adviesverzoek wordt gevraagd advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting.

Keuze: obv type inrichting

Bevi inrichtingen

Een adviesaanvraag aan de veiligheidsregio is verplicht.

Inrichtingen die onder het Vuurwerkbesluit vallen

Een adviesaanvraag is niet verplicht maar wel aan te raden.

Inrichtingen waar ontplofbare stoffen, preparaten of producten worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt, verpakt of herverpakt, opgeslagen of overgeslagen

Een adviesaanvraag is niet verplicht maar wel aan te raden.

Inrichtingen waar met vuurwapens wordt geschoten of met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen wordt geworpen

Een adviesaanvraag is niet verplicht maar wel aan te raden.

Overige inrichtingen

Een adviesaanvraag aan de veiligheidsregio is niet verplicht.

3.1.2

Verwerk het ontvangen advies van de veiligheidsregio

Verwerk het ontvangen advies in de bepaling van de maatregelen (procedurestap 3.3).

3.2

Bepaal het Groepsrisico

3.2.1

Bepaal het Groepsrisico

Bepaal het Groepsrisico aan de hand van de QRA en als deze niet beschikbaar is bereken dan het Groepsrisico.

Keuze: o.b.v. beschikbaarheid QRA en type inrichting

Er is een QRA opgesteld

Gebruik de fN-curve uit de QRA.

Er is geen QRA opgesteld

LPG-tankstations

Bepaal het GR aan de hand van de resultaten van de LPG rekentool. (Er is geen wettelijke verplichting om de LPG rekentool te gebruiken).

Overige categoriale inrichtingen

Bepaal het GR aan de hand van de tabel populatiedichtheden zoals opgenomen in de Populatieservice.

Overige inrichtingen

Niet van toepassing.

3.3

Bepaal de maatregelen ter beperking van het GR

3.3.1

Bepaal maatregelen die invloed hebben op de hoogte van het GR

De selectie van maatregelen die direct dan wel in de toekomst genomen dienen te worden, dan wel maatregelen die gelden voor de huidige dan wel mogelijk toekomstige situaties, kan worden aangepakt met behulp van onderstaande afwegingskader. De maatregelen dienen te worden uitgewerkt evenals een motivatie voor de selectie.

Keuze: o.b.v. type maatregelen

Bronmaatregelen

BBT maatregelen

Deze zijn altijd van toepassing. Een motivatie is niet nodig.

Maatregelen die de BBT te boven gaan. Afkomstig van het bevoegd gezag of uit het advies van de veiligheidsregio

Een expliciete motivatie is nodig omdat het maatregelen zijn die verder gaan dan BBT.

Juridisch niet over te nemen maatregelen afkomstig uit het advies van de Veiligheidsregio

Het gaat over maatregelen die juridisch niet kunnen worden opgenomen in de vergunning. Deze maatregelen dienen belegd te worden bij een ander bevoegd gezag. Het gaat hier bv om maatregelen in de ruimtelijke ordening, inrichting van wegen, bereikbaarheid etc.

Niet over te nemen maatregelen afkomstig uit het advies van de Veiligheidsregio

Een expliciete motivatie is nodig omdat is afgeweken van het VR-advies.

Maatregelen ter verbetering van de bestrijdbaarheid (de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp in de inrichting die het GR veroorzaakt/mede veroorzaakt, waar gevolgen zich uitstrekken buiten die inrichting)

BBT maatregelen

Deze zijn altijd van toepassing. Een motivatie is niet nodig.

Maatregelen die de BBT te boven gaan. Afkomstig van het bevoegd gezag of uit het advies van de veiligheidsregio

Een expliciete motivatie is nodig omdat het maatregelen zijn die verder gaan dan BBT.

Juridisch niet over te nemen maatregelen afkomstig uit het advies van de Veiligheidsregio

Het gaat over maatregelen die juridisch niet kunnen worden opgenomen in de vergunning. Deze maatregelen dienen belegd te worden bij een ander bevoegd gezag. Het gaat hier bv om maatregelen in de ruimtelijke ordening, inrichting van wegen, bereikbaarheid etc.

Maatregelen die niet zijn overgenomen uit het advies van het VR

Een expliciete motivatie is nodig omdat af is geweken van het VR-advies.

Maatregelen ter verbetering van de zelfredzaamheid (Mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de inrichting die het GR veroorzaakt/mede veroorzaakt, om zich in veiligheid te brengen bij een ramp in die inrichting)

BBT maatregelen

Deze zijn altijd van toepassing. Een motivatie is niet nodig.

Maatregelen die de BBT te boven gaan. Afkomstig van het bevoegd gezag of uit het advies van de veiligheidsregio

Een expliciete motivatie is nodig omdat het maatregelen zijn die verder gaan dan BBT.

Juridisch niet over te nemen maatregelen afkomstig uit het advies van de Veiligheidsregio

Het gaat over maatregelen die juridisch niet kunnen worden opgenomen in de vergunning. Deze maatregelen dienen belegd te worden bij een ander bevoegd gezag. Het gaat hier bv om maatregelen in de ruimtelijke ordening, inrichting van wegen, bereikbaarheid etc.

Maatregelen die niet zijn overgenomen uit het advies van het VR

Een expliciete motivatie is nodig om af is geweken van het VR-advies.

3.4

Werk de verantwoording uit door de uitgangspunten en uitkomsten van de verantwoording expliciet te beschrijven

3.4.1

Verantwoord de gebruikte populatiegegevens in de berekening van het GR.

3.4.2

Verantwoord de berekening van het GR.

3.4.3

Verantwoord de maatregelen aan de bron.

3.4.4

Verantwoord de maatregelen voor de bestrijdbaarheid.

3.4.5

Verantwoord de maatregelen voor de zelfredzaamheid.

3.4.6

Verantwoord de wijze waarop het eventueel aanwezige beleid van het bevoegd gezag over de GR-verantwoording is toegepast.

3.4.7

Verantwoord de wijze waarop aan de wettelijke verplichtingen rond de Verantwoording van het GR is voldaan.

3.4.8

Verantwoord de wijze waarop het bestuur van het bevoegd betrokken is bij de verantwoording.

3.4.9

Verantwoord de manier waarop het ontvangen advies van de Veiligheidsregio is verwerkt en geef de redenen aan waarom (niet) is afgeweken van dit advies.

3.4.10

Verantwoord waarom een (deels) kwalitatieve/kwantitatieve onderbouwing heeft plaatsgevonden.

3.4.11

Verantwoord de wijze waarop de in het besluit opgenomen maatregelen geborgd zijn.

3.5

Stel het adviesrapport verantwoording GR op

3.5.1

Voer overleg met vergunningverlener

Voer overleg over de uitkomsten van de verantwoording GR en het bestuur voordat het adviesrapport formeel wordt aangeboden.

3.5.2

Stel adviesrapport 'GR-verantwoording' op

Stel het adviesrapport op. Hierin wordt vastgelegd wat de uitkomsten zijn van de GR-verantwoording.

Dialog