4 Werk EV-voorschriften en considerans uit voor het besluit

4.1

Werk de BBT maatregelen uit

4.1.1

Werk de BBT-maatregelen uit over de fysieke veiligheid

Maatregelen uit de BBT-documenten moeten aan de vergunning worden verbonden.

4.2

Werk EV-voorschriften uit en veranker deze in de vergunning

4.2.1

Werk voorschriften uit voor het besluit die niet standaard zijn

Neem in ieder geval de uitgangspunten van de QRA op, d.w.z. de 'bepalende en handhaafbare aspecten van risico's'. Daar waar wordt afgeweken van de BBT-maatregelen (op aanvraag, op initiatief van het bevoegd gezag of naar aanleiding van het advies van de veiligheidsregio), is een aanvullende motivering noodzakelijk.

4.2.2

Veranker de EV-voorschriften en EV-maatregelen

Er dient op te worden toegezien dat de niet standaard voorschriften formeel onderdeel uitmaken van het besluit.

4.3

Informeer het relevante Bevoegd Gezag over de wijze waarop effectmaatregelen gerealiseerd kunnen worden.

4.3.1

Informeer het relevante Bevoegd Gezag over de wijze waarop effectmaatregelen gerealiseerd kunnen worden.

Het relevante bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de realisatie van effectmaatregelen, met name via de ruimtelijke ordening. Effectmaatregelen kunnen niet worden uitgevoerd door de inrichting en vormen dientengevolge geen onderdeel van het vergunningsbesluit.

4.4

Stel het adviesrapport EV-voorschrijften op

4.4.1

Stel het adviesrapport EV-voorschriften op

Stel het adviesrapport EV-voorschriften op. Hierin zijn de voorschriften inclusief considerans uitgewerkt waarin de specifieke EV-omstandigheden zijn uitgewerkt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de landelijk ontwikkelde formats.

Dialog